OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA
W MIĘDZYRZECZU

Book You Room

Fill out the form

SINGLE DOUBLE DELUXE LUXURY

Sekcja

Pojęcie "sekcja" w każdej OSP jest powszechnie znane, ale wiedza na temat sekcji pozostawia już tu i ówdzie trochę do życzenia. Spróbujmy, zatem przybliżyć sobie ważniejsze informacje o tej jednostce, choćby z tego względu, że każdy strażak czynny powinien być do jakiejś sekcji przypisany. Zgodnie z definicją sekcja jest najmniejszą jednostką taktyczną strażaków (ratowników) dysponujących odpowiednim sprzętem, zdolnych do podjęcia określonych zadań. W ochotniczych strażach pożarnych stanowi np. załogę jednego samochodu gaśniczego (niekiedy specjalnego). W Państwowej Straży Pożarnej (warto dla odróżnienia zapamiętać) najmniejszą jednostką taktyczną jest zastęp. Wracajmy jednak do OSP. W warunkach działalności społecznej podziału na sekcje dokonuje się zazwyczaj w sposób mniej precyzyjny niż w PSP. Owszem, tworzone są jednostki, przypisuje się nawet poszczególnym ich członkom określone funkcje na okresy stałe, ale czyni się to głównie dla osiągnięcia celów szkoleniowych, organizacyjnych lub podczas przygotowań do startów w zawodach sportowo-pożarniczych. W celach operacyjno-taktycznych sekcje formowane są doraźnie, a czas formowania mieścić się musi między ogłoszeniem alarmu a dojazdem do miejsca zdarzenia. Z uwagi na fakt, że nigdy nie wiadomo, którzy strażacy przybiegną na alarm działanie to jest pospieszne i niewygodne. Jest jednak niestety potrzebne, bo bez podziału ról wśród członków załogi trudne byłoby lub niemożliwe wykonanie zadania ratowniczego. Ochotnicze straże dzielą się według typów na M i S. Straże typu M nie posiadają samochodu pożarniczego, a sprzęt gaśniczy umieszczają na przyczepie, która w razie pożaru może być pociągnięta przez podstawowy środek transportu. Straże typu S dysponują jednym lub większą liczbą samochodów. W zależności od typu OSP powinna być przygotowana do wystawienia różnej ilości sekcji, a więc w różny sposób powinna formować strukturę całego pododdziału bojowego. Np. straż typu S-2 ma być zdolna do wystawienia dwóch sekcji samochodowych i jednej z motopompą. W zależności od rodzaju samochodów różne też będą składy sekcji (załóg) tworzonych podczas jazdy do pożaru. Generalnie przyjmuje się, że w skład wchodzi od 2 do 10 strażaków. Pełnej, składającej się z trzech rot struktury nie wykorzystuje się praktycznie podczas walki z pożarami. Będące w dyspozycji OSP pojazdy pożarnicze umożliwiają najczęściej wyjazd do pożaru sekcji składającej się z sześciu, czterech lub tylko z trzech osób. W składzie każdej sekcji jest dowódca i mechanik (kierowca-mechanik). Pozostali jej członkowie, w zależności od możliwości i potrzeb, tworzą jedną, dwie lub trzy roty.

Aktualności

Wyjazdy alarmowe 2017

czytaj więcej

W roku 2017 strażacy z Międzyrzecza wyjeżdżali alarmowo 27 razy.

Były to wypadki, usuwanie wiatrołomów, pompowanie wody z piwnic.

Powiatowy Dzień Strażaka

Czytaj więcej

13 maja 2017 roku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Z powodu opadów deszczu, po raz pierwszy odbył się w sali narad starostwa w Bieruniu.

Poczet sztandarowy naszej OSP tworzyli: Dominik Deda, Karol Laby i Grzegorz Paszek.

W czasie apelu druh Alfons Chrobok otrzymał medal pamiątkowy.

W czasie tego apelu medale otrzymali:  Józef Kapica , Szymon Boryczka oraz Janusz Wawrzyczek.

13 maja 2017 roku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Z powodu opadów deszczu, po raz pierwszy odbył się w sali narad starostwa w Bieruniu.

Poczet sztandarowy naszej OSP tworzyli: Dominik Deda, Karol Laby i Grzegorz Paszek.

W czasie apelu druh Alfons Chrobok otrzymał medal pamiątkowy.

W czasie tego apelu medale otrzymali:  Józef Kapica , Szymon Boryczka oraz Janusz Wawrzyczek.

Zawody strażackie w Czechach

czytaj więcej

OSP Międzyrzecze od 2011 roku współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w Tvarożnej w Czechach. W dniach 3 i 4 czerwca 2017 roku delegacja strażaków z Międzyrzecza złożyła wizytę w Tvarożnej.

 

Na zdjęciu od lewej: zastępca wójta Tvarożnej - Paweł Stiastny oraz Janusz Wawrzyczek, Antoni Kumor, Grzegorz Sitko.

Głównym celem wizyty były zawody strażackie, które odbywały się 4 czerwca.

Otwarcia zawodów dokonał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Tvarożna Petr Pejrl.

W zawodach używano również zabytkowych samochodów strażackich.

W zawodach startowała również drużyna OSP Międzyrzecze w składzie: Szymon Boryczka, Karol Laby, Grzegorz Paszek, Dominik Deda, Szymon Kubeczko, Robert Bryła.

Drużyny OSP Tvarożna uczestniczące w zawodach.

Spartakiada młodzieży

CZYTAJ WIĘCEJ

27 maja na polanie leśnej "Hamerla" odbyła się spartakiada Drużyn Młodzieżowych jednostek OSP powiatu. W spartakiadzie brali udział członkowie drużyny młodzieżowej naszej OSP z opiekunami.

Ćwiczenia w PSP Tychy

czytaj więcej

14 września 2017 roku odbyły się w Komendzie Miejskiej PSP Tychy ćwiczenia doskonalące, używania aparatów ochrony dróg oddechowych w komrze ciasnych przejść.

Z naszej jednostki w ćwiczeniach brali udział: Janusz Wawrzyczek, Dominik Deda, Grzegorz Sitko, Szymon Kubeczko, Karol Laby, Grzegorz Paszek.

Zawody powiatowe OSP

Czytaj więcej

24 czerwca 2017 roku w Chełmie Śląskim odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP.

OSP Międzyrzecze na zawodach powiatowych

Zarząd OSP

Prezes Zarządu - Kędzior Jan

Wiceprezes Zarządu - Czuwaj Bronisław

Naczelnik - Wawrzyczek Janusz

Skarbnik - Sitko Grzegorz

Sekretarz - Wawrzyczek Weronika

Członek Zarządu - Cholewa Jakub

Komisja Rewizyjna:

Paszek Grzegorz, Kubeczko Szymon, Wirkus Tomasz

Statut OSP

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Międzyrzeczu zwaną dalej O.S.P.
§2
Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

§3
Siedzibą OSP jest Strażnica OSP w Międzyrzeczu.
§4
Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.
§5
Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.
§6
Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
§7
Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych w odrębnych przepisach.
§8
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§9
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2. Branie udziałów w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
7. Pomoc ofiarom wypadków i katastrof.
§10
Zadania i cele wymienione w §9 OSP realizuje przez:
1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej
2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną i turystykę.
8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.
9. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz osób poszkodowanych.
§11
1. Działalność określona §9 i §10 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność płatna.
2. Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1, jest w szczególności udział w akcjach ratowniczych.
4. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1, jest pomoc społeczna pozostała.
5. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1, jest organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
6. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12
Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach/ Dz. U. nr 20 poz. 104
§13
Przyjęcia w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowana pisemnej deklaracji.
§14
Członkowie OSP dzielą się na:
1. Członków czynnych
2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych
3. Wspierających
4. Honorowych
§15
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonaniu postanowień statut, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

"W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia."
§16
1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba która, ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16-18 tal mogą być wybierani do władz OSP.
3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz w miejscach zamieszkania.
4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez zarząd główny związku.
§17
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.
2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
§18
Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
§19
Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz OSP.
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
3. Wysuwanie postulatów i wniosków wobec władz OSP.
4. Korzystanie z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP
5. Używać munduru i odznak.
§20
Do obowiązków członka czynnego należy:
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP
3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
4. Dbać o mienie OSP
5. Regularnie opłacać składki członkowskie
§21
Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.
§22
Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP
2. Wykluczenie przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu.
3. Skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok.
4. Likwidacji OSP
5. Śmierci
6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym
§23
Wykluczenie następuje na podst. uchwały Zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w §18 i §19 niniejszego statutu.
§24
W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały Zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.
§25
Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§26
Władzami OSP są:
1.Walne Zebranie
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna

 

A. WALNE ZEBRANIE
§27
Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5-9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej.
§28
Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. Podejmowanie uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu OSP
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności
3. Uchwalanie rocznego planu i budżetu OSP
4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP
7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP
8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz o ich obciążeni, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn
10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP
§29
Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołu.
§30
Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
§31
Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§32
Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP :
1. Z własnej inicjatywy
2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP
3. Na żądanie 1/2 liczby członków
4. Na żądanie Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej.
§33
Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.
§34
Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości decyduje głos przewodniczącego zebrania.
Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§35
W razie nie odbycia się zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymagającej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązaniu OSP i zmian w statucie.
§36
Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

B. ZARZĄD
§37
1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
§38
Do zadań zarządu należy:
1. Reprezentowanie interesów OSP
2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania
3. Zwoływanie walnego zebrania
4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu
5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z działalnością.
7. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składnie sprawozdań z ich wykonania walnego zebrania.
8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych
9. Przyjmowanie i skreślenie z listy członków OSP
10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak
11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych
12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań
13. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, wynikających z ich przynależności do OSP
14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.
§39
Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
§40
Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jednak raz na kwartał i są zwoływane przez prezesa, na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP
§41
Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu.
Uchwały zarządu są podejmowane zwykła większością głosów.
W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
§42
Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
§43
Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika straży należy:
1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno-technicznych.
2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP
3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP
4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą
5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych
6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji
7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie ochrony p. poż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki
§44
Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stasować następujące wyróżnienia:
1. Pochwałę ustną
2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży
3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody
4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki
§45
Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1.Upomnienie ustne
2.Nagana w rozkazie naczelnika straży
3.Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP

C. KOMISJA REWIZYJNA
§46
Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP
3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
§47
Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego
§48
Członkowie komisji mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym
§49
Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.
§50
1. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą:
1. być członkami zarządu, małżonkami członków tego zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia
2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określono w art. 8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.Nr 26 , poz. 306 ze. zm.)
2. Skazanie członka komisji rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego , skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 23.

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 51
Majątek i fundusze powstają z:
1. Składek członkowskich
2. Dotacji , darowizn, spadków, i zapisów
3. Dochodów z majątku i imprez
4. Ofiarności publicznej
5. Wpływów z działalności gospodarczej
§ 52
OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.
§ 53
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej "osobami bliskimi"
2. przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub w warunkach preferencyjnych.
3. wykorzystywanie majątku OSP na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie OSP , członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 54
Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§ 55
Wniosek o rozwiązanie OSP względnie o zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§ 56
Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania , na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
§ 57
W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.
§ 58
Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP . Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

Kontakt z nami

Aby skontaktować się z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, możesz wysłać e-mail na adres:

    ochotniczastrazpozarna@gmail.com
Można skontaktować się również z nami telefonicznie pod numerami telefonów:
507 859 061 - Bezpośredni numer do siedziby straży
600 693 635 - Bezpośredni numer do prezesa straży
  880 633 169- Bezpośredni numer do naczelnika straży

Dane mapy
Dane do Mapy ©2018 Google
Dane mapyDane do Mapy ©2018 Google
Dane do Mapy ©2018 Google
Mapa
Satelita
20 m 

Polecamy

Kontakt

43-220 Międzyrzecze
ul. Żubrów 23

tel.  507859061